Často kladené otázky

Kalkulačka úspor?

V poslednom čase sa vyrojilo množstvo stránok, ktoré vám ponúkajú kalkulačku úspor. My, prirodzene, neostávame bokom. Spočítajte si sami, či sa vám oplatí prejsť k nám pomocou našej služby kalkulačka úspor. Vyplnením jednoduchého dotazníka okamžite zistíte, prečo je dobré s nami spolupracovať

Kroky nutné pri podpise zmluvy ?

Všetky kroky potrebné na zmenu dodávateľa elektriny zrealizuje za zákazníka MAGNA ENERGIA, pričom nie je s nimi spojený ŽIADNY poplatok. Spravidla najneskôr 90 až 31 dní pred zmenou dodávateľa elektriny je potrebné podať výpoveď zmluvy u pôvodného dodávateľa. Doručenie zabezpečí MAGNA ENERGIA. Najneskôr 21 dní pred zmenou dodávateľa je potrebné nahlásiť informáciu o zmene dodávateľa elektriny u distribučnej spoločnosti. Aj toto zabezpečí MAGNA ENERGIA. MAGNA EMERGIA dostane od distribučnej spoločnosti najneskôr 5 dní pred zmenou dodávateľa elektriny údaje o spotrebe elektriny každého konkrétneho zákazníka. Na základe týchto informácií pripraví MAGNA ENERGIA. kalkulačný list. Ten obsahuje predpokladané ročné náklady na nákup elektriny, informáciu o štruktúre ceny za elektrinu, výpočet zálohových platieb a ďalšie informácie. Kalkulačný list dostane každý zákazník najneskôr 7 dní po zmene dodávateľa elektriny. Deň D – zmena dodávateľa elektriny.Oplatí sa zmluvne potvrdiť cenu elektriny aj na ďalší rok.

Kedy môžem dať výpoveď ?

MAGNA ENERGIA uzatvára zmluvy na odber energií s odberateľmi na dobu určitú s možnosťou prolongácie zmluvy. Domácnosti uzatvárajú zmluvu najviac na 1 rok, teda s dobou trvania zmluvy do 31.12. kalendárneho roka, v súlade s reguláciou ceny zo strany ÚRSO. Firmy môžu uzatvoriť zmluvu aj na obdobie dlhšie ako 1 rok. V prípade, ak odberateľ v rámci predzmluvného kontaktu požiada o uzavretie zmluvy na dobu určitú, k tejto požiadavke pristupujeme osobitne. Štandardne zmluvu na dobu určitú možno ukončiť zo strany odberateľa oznámením o neakceptovaní zmeny ceny komodity na nasledujúce obdobie, a to v lehote 40 dní (pri elektrine) resp. 20 dní (pri plyne) pred ukončením naposledy dohodnutej ceny (teda spravidla v novembri predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorého sa cenový návrh týka). Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môže odberateľ vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

Akou formou mi bude vrátený preplatok vo vyúčtovaní?

Preplatok sa vám vráti formou, ako uhrádzate pravidelné mesačné zálohové platby. Teda ak platíte na účet – prevodným alebo trvalým príkazom, alebo inkasom, preplatok vám bude vrátený na váš účet. Ak platíte poštovou poukážkou alebo vkladom v banke, preplatok vám rovnako bude vrátený na váš účet. Ak platíte v hotovosti u nás v kancelárii, preplatok vám vrátime priamo z pokladne v hotovosti. Akúkoľvek zmenu (napríklad zmenu účtu, na ktorý má byť preplatok poukázaný) nám, prosím, nahláste telefonicky alebo mailom na katarina.rusnakova@magnaea.sk .

Môžem platiť viac, alebo menej v mojom predpise zálohových platieb?

Môžete. Na všetkom sa dá dohodnúť, len o tom obe strany musia vedieť. Takže opäť – informujte nás písomne (mailom) alebo telefonicky a vaša platba bude upravená. Vždy je však najjednoduchšie dodržať váš aktuálny zálohový predpis, a nemusíte sa ničoho obávať. No a ako čerešničku na torte sme pre vás pripravili BONUSOVÝ SYSTÉM, o ktorom sa môžete dozvedieť viac v článku s názvom Niektorí si ale vedeli vybrať dodávateľa…, ktorý nájdete v tomto občasníku. Ide o úročenie preplatku, ako aj o odpustenie mesačnej sadzby za odberné miesto pri 100%-nej platobnej disciplíne, čo je pre zákazníka ešte ďalšou úsporou. O zmenu zálohových platieb môžete, samozrejme, najjednoduchšie požiadať mailom na fakturacia@magnaea.sk .

Kedy budem mať ročné vyúčtovanie? Prečo som dostal vo februári nový rozpis?

Termín vášho vyúčtovania vám stanovila distribučná spoločnosť, a ten sa ani po zmene dodávateľa komodity nemení. Ak ste mávali vyúčtovanie napríklad v máji, budete ho mať zase v máji ďalšieho roka. Nový rozpis platieb na nasledujúci rok posielame odberateľom zo segmentu domácností vo februári spolu s kalkulačným listom, je však dôležité pripomenúť a zdôrazniť, že tento Kalkulačný list nie je vyúčtovacou faktúrou. Posielame ho preto, že každý rok sa mení cena elektriny na základe rozhodnutia a schválenia Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – aby ste mali prehľad.

Komu zavolať ak budem mať výpadok elektriny alebo plynu ?

SSE – Distribúcia a.s 0800 159 000

Východoslovenská distribučná a.s. 0800 123 332

ZSE – Distribúcia a.s. 0800 111 567

SPP Distribúcia 0850 1111 727

Ako si aktivujem elektronickú faktúru? Kde získam informácie o elektronickej faktúre?

Elektronickú faktúru si môžete aktivovať prostredníctvom emailu magna@magnaea.sk

Ako a kde mám nahlásiť stav elektromeru alebo plynomeru?

Stav elektromeru/plynomeru pri ročnom odpočtovom období je možné nahlásiť akýmkoľvek komunikačným kanálom:

  • prostredníctvom Zákazníckej linky 0948 - 330 530,
  • poštou,
  • e-mailom na magna@magnaea.sk,
  • osobne v sídle MAGNA ENERGIA a.s.
Z čoho sa skladá koncová cena elektrickej energie a plynu?

Elektrina

Cena komodity – určuje sa na základe vývoja cien na burzách s elektrickou energiou a pre domácnosti je vypočítaná v zmysle výnosu ÚRSO. Tvorí približne 47% z celkovej ceny a ako jedinú ju vieme ovplyvniť.

Distribúcia a zabezpečenie prenosu – platba za využitie prenosovej a distribučnej sústavy.

Straty pri distribúcii – poplatok distribučnej spoločnosti

Tarifa za prevádzkovanie systému – platí sa výrobcovi elektrickej energie a operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE)

Systémové služby – služby poskytnuté štátnou spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s spojené so zabezpečením dodávok

Národný jadrový fond – slúži na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a likvidáciou jadrových zariadení a odpadu.

Účtuje MAGNA ENERGIA novým zákazníkom nejaký aktivačný / deaktivačný poplatok?

Nie, MAGNA ENERGIA za zmenu dodávateľa žiadny poplatok neúčtuje. Prechod k MAGNA ENERGIA je celkom zdarma.

Kam sa obrátiť v prípade reklamácií faktúr?

Vašu reklamáciu nám pošlite na email reklamacie@magnaea.sk ,automaticky bude doručená pracovníkom spoločnosti na riešenie a zaevidovanie.

Aké sú podmienky pripojenia do distribučnej sústavy?

Obchodné podmienky pripojenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušnej distribučnej spoločnosti, kde je zachytený aj celý proces pripojenia do distribučnej sústavy. Zároveň je nutné splniť aj technické podmienky pripojenia – tie sa stanovujú ku každej žiadosti o pripojenie osobitne a určuje ich prevádzkovateľ distribučnej sústavy.