Idea pre Magnu

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový areál spoločnosti Magna Energia

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlasuje súťaž návrhov na nový areál. Za miesto svojho nového sídla vybrala dnes opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov firmy na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je A) vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, B) vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy, C) celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh riešenia predmetu súťaže vo vzťahu k zadaniu a požiadavkám obsiahnutých v súťažných podmienkach. Ideová súťaž bola zvolená pre možnosť oslovenia aj mladých architektov a projektantov bez autorizácie. Zároveň má vyhlasovateľ personálny tím na vypracovanie projektu v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie. Cieľom súťaže je tak primárne nájsť kvalitný urbanisticko-architektonický návrh.

Formát súťaže:

Verejná ideová jednoetapová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Vyhlasovateľ:

Kursalon s.r.o.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore pozemné stavby.

Termíny:

  • Vyhlásenie súťaže:                                                                    15. 01. 2021
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov:                             12. 03. 2021 do 17:00
  • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže:                       19. 03. 2021
  • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov:     23. 03. 2021

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže.  

Prebehnú 2 organizované obhliadky riešeného územia so stretnutím na adrese Bratislavská 101, 921 01 Piešťany, v nasledujúcich predpokladaných termínoch:    
25. 01. 2021 o 10:00
01. 02. 2021 o 10:00

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínov organizovaných obhliadok na základe momentálnej pandemickej situácie a hygienickým nariadeniam vlády SR. Všetky aktuálne termíny obhliadok budú zverejnené na stránke odpovedí. Pre individuálnu obhliadku kontaktujte sekretára súťaže: martina.babelova@magnaea.sk  / +421 904 548 964; +421 33 791 5709.

Spôsob komunikácie:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom kontaktného bodu: https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu.

Porota:

Riadni členovia
Ing. arch. Michal Vršanský / autorizovaný architekt SKA / Predseda poroty
Ing. arch. Lukáš Kordík / autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Peter Jurkovič / autorizovaný architekt SKA
Ing. Peter Bohuš / autorizovaný stavebný inžinier
Mgr. Zuzana Moravčíková / za Magna Energia

Náhradníci poroty
Mgr. art. Michal Staško / dizajnér
Ing. arch. Adam Lukačovič / architekt

Ceny:

1. cena:     5 000,00 €
2. cena:     3 500,00 €
3. cena:     2 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny:     2 500,00 €

 

Video pohľad na riešené územie:

 

Ortofotomapa riešeného územia:

 

Dokumenty na stiahnutie

 

(250 kB)
Súťažné podmienky
(5,3 MB)
Súťažné zadanie
(1,4 GB)
Súťažné pomôcky

(alt. MEGA, Drive, Dropbox)

 

Mám otázku:

V prípade otázok, prosím, využite kontaktný formulár.

Zobraziť odpovede na otázky:

Odpovede na už zodpovedané otázky nájdete tu.