ISO normy a politika IMS

MAGNA ENERGIA vykonáva energetický audit spoločnosti z pohľadu energetiky, vykonáva rôzne analýzy a optimalizácie, dáva odporúčania smerujúce k zníženiu nákladov na energie. No súčasne aj ona podlieha rôznym auditom, ktorých cieľom je overiť kvalitu procesov, ktoré spoločnosť realizuje. MAGNA ENERGIA v nedávnom období úspešne absolvovala recertifikáciu auditu manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva 14001, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 45001 a novým veľkým úspechom je certifikácia novej normy systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001. Všetky normy nám úspešne recertifikovala spoločnosť CERTOP s.r.o.. Veríme, že zavedenie týchto noriem, prinesie našim odberateľom istotu a väčší komfort poskytovaných služieb.