Kontaktný formulár

Vyberte jednu z možností:

Zákaznícky portál

Portál poskytuje všetkým našim zákazníkom informácie o odberných miestach, faktúrach, platbách, odpočtoch a prerušeniach dodávky. Cez portál môžete zasielať aj požiadavky na zmeny podmienok dodávky.

 

Technický portál

Portál umožňuje firemným zákazníkom s priebehovým meraním typu A alebo B (15 minútové merania) zobrazovať a vyhodnocovať priebeh ich odberu v jednotlivých odberných miestach.

 

Eshop - Portál výhod

V MaGnaShope Vám prinášame možnosť nakupovať výrobky a služby, ktoré ponúkajú spravidla naši odberatelia energií a aj my teda máme na ich výrobe alebo distribúcii tak trochu svoj podiel. Navyše môžete ako platidlo v tomto obchode okrem EUR používať aj MaGnaWatt, čo je nami vytvorená platobná jednotka v hodnote 1 MGW = 1 EUR. MaGnaWatty budú automaticky pripisované na Vaše konto v MaGnaShope v závislosti od Vašej spotreby energií a okrem toho aj pri nákupe vybraných produktov. Viac sa dozviete, keď vstúpite do obchodu na uvedenej adrese.

 
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi MAGNA ENERGIA a. s, Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany, IČO: 35 743 565 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby vyplnení online formulára na webovej stránke prevádzkovateľa www.magna-energia.sk, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke www.magna-energia.sk.
 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu oou@magnaea.sk,
  2. telefonicky (+421 33 791 57 00) alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: oou@magnaea.sk