Kontaktný formulár

Vyberte jednu z možností:

Zákaznícky portál

Portál poskytuje všetkým našim zákazníkom informácie o odberných miestach, faktúrach, platbách, odpočtoch a prerušeniach dodávky. Cez portál môžete zasielať aj požiadavky na zmeny podmienok dodávky.

 

Technický portál

Portál umožňuje firemným zákazníkom s priebehovým meraním typu A alebo B (15 minútové merania) zobrazovať a vyhodnocovať priebeh ich odberu v jednotlivých odberných miestach.