Kalkulačka úspor energií

Vyberte jednu z možností, ak poznáte spoju aktuálnu spotrebu.
Vyberte jednu z možností, ak poznáte spoju aktuálnu spotrebu.
Ak neviete, akú máte sadzbu za elektrinu, vyberte si z ponuky.
Ak neviete, akú máte sadzbu za plyn, vyberte si z ponuky. Môžete vybrať aj viac možností.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra ZSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra SSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra VSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za plyn (D1 - D8) Vzorová faktúra SPP.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu v jednotnej alebo vysokej tarife.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu v nízkej tarife.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu.
Počet fáz ističa je povinný, ak máte tarifu D4 alebo D5.
Veľkosť ističa je povinná, ak máte tarifu D4 alebo D5.
 
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi MAGNA ENERGIA a. s, Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany, IČO: 35 743 565 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby vyplnení online formulára na webovej stránke prevádzkovateľa www.magna-energia.sk, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke www.magna-energia.sk.
 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu oou@magnaea.sk,
  2. telefonicky (+421 33 791 57 00) alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: oou@magnaea.sk