Popis vyúčtovacej faktúry

Vyúčtovacia faktúra je kľúčový doklad, prostredníctvom ktorého vám v pravidelných intervaloch (mesačne alebo ročne) fakturujeme dodávku elektriny alebo plynu. Faktúra vychádza z aktuálnych stavov vašich meradiel, ktoré pravidelne odčítavajú distribučné spoločnosti a následne nám tieto údaje zasielajú.

V prípade odberných miest s fakturáciou opakovanej dodávky energií, sú vo vyúčtovacej faktúre zároveň daňovo aj finančne vysporiadané všetky faktúry za opakované plnenie, ktoré spadajú do odčítaného obdobia.

Vyúčtovacia faktúra sa skladá z nasledujúcich častí:

  • Úvodná sumárna časť – Identifikačné údaje, sumár odpočtov a fakturovaných položiek, účtovná a finančná rekapitulácia, pokyny pre úhradu, informačný banner
  • Detailný rozpis odberných miest – Stavy meradiel, rozpis fakturovaných položiek jednotlivých odberných miest, história spotreby, grafický prehľad nameraných hodnôt (15-minútové merania), sumár odberného miesta
  • Detailný prehľad faktúr a platieb – Daňovo zahrnuté faktúry za opakované plnenie, finančne zahrnuté úhrady, bonus za platobnú disciplínu, bonus z preplatku, fakturované poplatky za upomienky, penalizácie za oneskorené úhrady, podiel energetických zdrojov na dodanej elektrine, dôležité kontakty

Vyznačenie dôležitých častí dokladu je uvedené v nasledujúcich ukážkach.