Náležitosti faktúr podľa vyhlášky - Pravidlá trhu

Povinné náležitosti a údaje vo vyúčtovaní dodávky  elektriny a plynu,  pre odberateľa elektriny v domácnosti a mimo domácnosti, ktoré MAGNA ENERGIA a.s. v Zmluvách uvádza formou odkazu na túto stránku webového sídla

 

Povinnosti zaviedla:

 1. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z.,  ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové  náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“)
   
 2. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové  náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete  (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“)

 

Vyhláška Pravidiel trhu s elektrinou v § 9 ods. 5. stanovuje povinné náležitosti a údaje vo vyúčtovaní za dodávku elektriny.

Vyhláška Pravidiel trhu s plynom v § 19 ods. ods. 7. stanovuje povinné náležitosti a údaje vo vyúčtovaní za dodávku plynu.

 

Niektoré náležitosti, pre ktoré je ustanovená povinnosť uvádzania údajov vo vyúčtovaní dodávky elektriny a plynu,  spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. pre svojich odberateľov uvádza na tejto stránke:

 

 1. Vyhodnotenie štandardov kvality o dodávke a distribúcii elektriny a dodávke plynu:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a plynu dodávateľ každoročne vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle: https://www.magna-energia.sk/opravnenia-cenove-rozhodnutia-standardy-kvality

 

 1. Grafické porovnanie aktuálnej spotreby elektriny so spotrebou OM  za to isté obdobie minulého roka a  porovnanie s priemerným koncovým odberateľom elektriny v danej užívateľskej kategórii

Povinnosť porovnania spotreby s priemernou  spotrebou „priemerného koncového odberateľa v danej užívateľskej kategórii“ je bez vysvetlenia, čo je to užívateľsky nevykonateľné. MAGNA ENERGIA nedisponuje výpočtami priemerných spotrieb odberateľov v SR a k svojim odberateľom pristupuje individuálne s prísnym rešpektovaním zásad ochrany osobných údajov. Pre svojich odberateľov vo vyúčtovacích dokladoch uvádza porovnanie ich spotreby so spotrebou za iné časové obdobia.

 1. Informácie o právach koncových odberateľov elektriny, ak ide o reklamácie a možnosti mimosúdneho urovnania sporov vrátane kontaktných údajov príslušného subjektu, na ktorého sa môže koncový odberateľ obrátiť:

Reklamácie, sa spravidla týkajú správnosti dát od Prevádzkovateľov distribučných spoločností a OKTE. Ich vybavovanie sa riadi reklamačným poriadkom týchto subjektov, ktoré ich majú zapracované v Prevádzkových poriadkoch, schvaľovaných URSO-m.

Ak nevybavením reklamácie k spokojnosti odberateľa, vzniknú„Spory“ medzi dodávateľom elektriny/plynu a koncovým odberateľom, budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky, alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( www.urso.gov.sk) na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.

 

 1. Informácia o podiele každého zo zdrojov elektriny, ktorú odberateľ nakúpil v rámci zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke elektriny, na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie, minimálne v rozsahu údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového energetického mixu dodávateľa za predchádzajúci rok aspoň formou odkazu na takéto informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny:

Poskytnutie takýchto informácii je nevykonateľné!!! Nákup elektriny, či už pre zraniteľných, alebo aj neregulovaných odberateľov sa deje na anonymných trhoch (OKTE PXE, EEX,  a pod.) alebo bilaterálne  s inými obchodníkmi, zriedkavo aj s výrobcami. Pri týchto nákupoch nie je predmetom kontraktu informácia o požadovaných skutočnostiach ale len výkon, čas dodávky, cena a celkový objem kontraktu.  Osobitne sú kontrahované tzv. „Záruky pôvodu“, kde „zelené“, alebo „jadrové“  certifikáty potvrdzujú pôvod elektriny a odberateľom sú poskytované na základe osobitnej dohody.  MAGNA ENERGIA pre svojich odberateľov v domácnostiach poskytuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov celoplošne a bezodplatne.

Ďalšie informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe elektriny nájdete na týchto informačných zdrojoch

 

 1. Odkaz na portál na porovnávanie ponúk dodávateľov energií:

V Slovenskej republike takýto portál neexistuje a preto nie je možné uvádzať odkaz naň vo vyúčtovacích dokladoch.

Na stránke URSO:

https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb2023

je prevádzkovaná „Cenová kalkulačka“, na výpočet nákladu na dodávku podľa jednotlivých dodávateľov, žiaľ medzi nimi nie je možné v určitých tarifných pásmach zvoliť dodávateľa MAGNA ENERGIA a tiež nie je známy zdroj informácii o cene – či ide o cenu podľa Cenového Rozhodnutia, alebo cenníkovej, či individuálnej cene.

 

 1. Informácia o kontaktoch  spotrebiteľských organizácií, energetických agentúr, vrátane odkazov na ich webové sídla, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti:

Na energetickom trhu v SR existuje niekoľko tisíc subjektov poskytujúcich zvyšovanie energetickej efektívnosti, ako predmet svojho podnikania, predmet záujmového združenia, spoločenstva, či neziskovej organizácie.

Aj dodávateľ MAGNA ENERGIA má vo svojom predmete podnikania uvedené a vo svojej činnosti poskytuje tieto služby:

 • výkon činnosti energetického auditora
 • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

Profesionálnou inštitúciou zriadenou (okrem iných) štátom pre oblasť zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby, zavádzania progresívnych technológií v energetike, využívania obnoviteľných zdrojov, je Štátna energetická a inovačná agentúra,  www.siea.sk

 

Vyššie uvedené „povinné“ ustanovenia vyúčtovania dodávky sú zdôvodnením neuvádzania v daňových dokladoch. Cieľom neuvádzania  je predísť zavádzaniu odberateľov nepresnými, nepravdivými, alebo dokonca iba vymyslenými údajmi a zväčša  informáciami, ktorých rozsah by doklad o vyúčtovaní významne rozšíril, bez navýšenia jeho vypovedacej schopnosti.