Ceny komodít pre všetkých odberateľov elektriny a plynu

Zverejňujeme ceny komodity pre všetky druhy našich odberateľov elektriny i plynu.

K cenám komodít budú účtované ceny služieb distribúcie, súvisiacich s dodávkou elektriny i plynu tak, ako ich stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutiach pre ich poskytovateľov; u vybraných zraniteľných odberateľov pre TSS, TPS a straty pri distribúcii, podľa nariadenia vlády SR č. 814/2022.

Za neposkytnutie komplexnej informácie o cenách služieb distribúcie súvisiacich s dodávkou odberateľom, sa ospravedlňujeme. Bezodkladne po ich získaní ich zverejníme v jednotlivých cenníkoch a zapracujeme do preddavkových faktúr. Do tej doby budeme pracovať s cenami služieb distribúcie platnými pre rok 2022.

Dokument s cenami je prístupný na stiahnutie v sekcii na stránke cenníkov.