Ceny pre domácnosti na rok 2023

Vážený odberateľ elektriny a plynu v domácnosti,

    v energetike turbulentný rok 2022 čoskoro končí a začne sa rok 2023. Veríme, že bude optimistickejší a že mnohé komplikované veci dospejú do múdreho rozuzlenia.

    Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku si plníme svoju povinnosť oznámiť Vám ceny dodávky elektriny pre nasledujúci rok. Vďaka významnej pomoci štátu, prostredníctvom spoločností Slovenské elektrárne, a.s. ako výrobcom a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ako štátom povereným agentom, sme sa aj my pridali k dodávateľom poskytujúcim dodávku elektriny domácnostiam tak, aby dopad energetickej krízy pocítili minimálne. Dodávku elektriny v roku 2023 budeme realizovať, nie podľa štandardného Rozhodnutia ÚRSO (regulovaná cena vo výške viac ako 600,00 Eur/MWh), ale pre všetkých odberateľov v domácnostiach v jednotnej cene

75,5385 Eur/MWh,

 s mesačným poplatkom za odberné miesto vo výške 1,50 Eur/mesiac.

 

    Pre tých z Vás, ktorí sú našimi odberateľmi v domácnostiach s uzatvoreným dodatkom o variabilnej tarifikácií k zmluve o dodávke elektriny, ponechávame pre rok 2023 v platnosti iba mierne upravený cenník roku 2022, a to napriek tomu, že už v júli sme avizovali jeho výrazné zvýšenie od 1.1.2023. Ceny variabilnej tarifikácie (len pre odberateľov s elektromerom typu IMS) sa oproti roku 2022 zvýšia len o zmenu nákladov na odchýlku (z 1,02 na 5,21), teda o hodnotu 4,19 Eur/MWh v každej tarife a v jednotlivých tarifách sú prílohou tohto listu. Kompletné ceny dodávky elektriny pre rok 2023 zverejníme až po vydaní príslušných Rozhodnutí ÚRSO, t. j. v decembri 2022.

    Pre dodávky plynu domácnostiam tiež nebudeme postupovať podľa štandardnej regulácie ÚRSO (regulovaná cena vo výške 96,53 Eur/MWh). Pripravujeme sa na štátnu podporu dodávok a v spolupráci s MH SR dolaďujeme procesy tak, aby zvýšenie celkových cien vrátane poplatkov oproti roku 2022

za dodávku plynu domácnostiam nepresiahli 40 %.

O podrobnostiach zmien cien Vás žiaľ nebudeme môcť informovať v štandardnej lehote, t. j. 30 dní pred ich zmenou, za čo sa ospravedlňujeme. Dôvody a časové obmedzenia naša spoločnosť nevie ovplyvniť.

    Ceny podľa tohto oznámenia budú platné počas celého roku 2023. O ostatných zložkách regulovaných cien za služby spojené s dodávkou Vás budeme informovať na našej webovej stránke,  až po ich schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenník si môžete stiahnuť na stránke cenníkov pre domácnosti.