Dotácia na obnoviteľné zdroje – rozsah podpory

Na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk Slovenská inovačná energetická agentúra zverejnila rozsah a podmienky podpory domácnostiam pri investíciách do obnoviteľných zdrojov v rodinných a obytných domoch.

Čerpanie prostriedkov z fondov EU je obmedzené splnením viacerých podmienok. Stanovené sú aj stropy pre podporu na jednu inštaláciu, pričom príspevok sa rozlišuje pre zariadenia na rodinných domoch a na obytných domoch. Vo väčšine prípadov by dotácia mala pokryť tretinu až polovicu výdavkov. Pri jednotlivých zariadeniach sú sadzby a maximálne sumy stanovené nasledovne:

Fotovoltické panely (len rodinné domy)

 • 1 200 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
 • 1200 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 5 kWh
 • max. výška podpory 2 550 € na inštaláciu

Veterná turbína (len rodinné domy)

 • 1 500 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
 • 1 500 € + 1 000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh
 • max. výška podpory 3 000 € na inštaláciu

Tepelné čerpadlo (len rodinné domy)

 • 370 €/kW výkonu
 • max. výška podpory 3 700 € na inštaláciu

Slnečné kolektory

 • rodinný dom - 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
 • obytný dom - 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW
 • max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovke

Kotle na BIOMASU

Podpora sa týka kotlov na spaľovanie paliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.

 • pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 ;
 • pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome.

K tomu, aby ste sa k dotácii dopracovali musíte splniť aj mnohé ďalšie podmienky:

 • musíte si vybrať technické riešenie,
 • musíte si vybrať technické zariadenie zo zoznamu zaregistrovaného u  poskytovateľa podpory,
 • musíte si vybrať dodávateľa - odborne spôsobilú firmu pre montáž zo zoznamu zaregistrovaných dodávateľov vedeného u poskytovateľa podpory,
 • musíte uzatvoriť zmluvu o dodávke zariadenia, montáži, príslušných revízií s dodávateľom,
 • váš dodávateľ musí celý rozsah dodávky vyfakturovať tak, aby ste mali podklad pre podanie žiadosti o čerpanie podpory,
 • musíte podať žiadosť na poukážku na podporu,
 • do 30 dní sa dozviete či a aká podpora Vám bola priznaná. Dostanete poukážku do výšky maximálne 50% oprávnených nákladov podľa druhu technického riešenia.
 • Dohodnete si termín inštalácie a po riadnom prevzatí zariadenia a vykonaní funkčnej skúšky a príslušných revízií dodávateľovi zariadenia zaplatíte.
 • Platiť budete poukážkou, ku ktorej však potrebujete na úhradu zostatok do celkovej fakturácie  z vlastných zdrojov.

 

       Podmienky a postupy pri získavaní podpory sa aj nám zdajú komplikované a náročné na doplnkové zdroje financovania čo v praxi vyžaduje hlbšie siahnuť do rodinného rozpočtu.  V MAGNA ENERGIA preto pripravujeme riešenie, ktoré prinesie okrem zjednodušenia postupov pre vás aj model financovania zostatku investície a profesionálny prístup k riešeniam.