Dotácia na obnoviteľné zdroje – rozsah podpory

Na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk Slovenská inovačná energetická agentúra zverejnila rozsah a podmienky podpory domácnostiam pri investíciách do obnoviteľných zdrojov v rodinných a obytných domoch.

Čerpanie prostriedkov z fondov EU je obmedzené splnením viacerých podmienok. Stanovené sú aj stropy pre podporu na jednu inštaláciu, pričom príspevok sa rozlišuje pre zariadenia na rodinných domoch a na obytných domoch. Vo väčšine prípadov by dotácia mala pokryť tretinu až polovicu výdavkov. Pri jednotlivých zariadeniach sú sadzby a maximálne sumy stanovené nasledovne:


Fotovoltické panely (len rodinné domy)

 •  500 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov;  maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.


Veterná turbína (len rodinné domy)

 •  500 € na 1 kW inštalovaného výkonu veternej turbíny; maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu. (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

Tepelné čerpadlo (len rodinné domy)

Druh nehnuteľnosti / zariadenie

Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia

v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok

tepelné čerpadlo v rodinnom dome

bez uprednostnenia

a) realizované opatrenia

alebo

b) v oblasti nie je CZT

+10%

a) realizované opatrenia

a zároveň

b) v oblasti nie je CZT

+25%

sadzba €/kW

max. príspevok

sadzba €/kW

max. príspevok

sadzba €/kW

max. príspevok

272 €/kW

2 720 €

299 €/kW

2 992 €

340 €/kW

3 400 €

 

Slnečné kolektory

Druh nehnuteľnosti / zariadenie

Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia

v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok

slnečný kolektor v rodinnom dome

bez uprednostnenia

a) realizované opatrenia

alebo

b) v oblasti nie je CZT

+10%

a) realizované opatrenia

a zároveň

b) v oblasti nie je CZT

+25%

sadzba €/kW

max. príspevok

sadzba €/kW

max. príspevok

sadzba €/kW

max. príspevok

400 €/kW

1 400 €

440 €/kW

1 540 €

500 €/kW

1 750 €

 

slnečný kolektor v bytovom dome

bez uprednostnenia

b) v oblasti nie je CZT

+10%

 

sadzba €/kW

max. príspevok

sadzba €/kW

max. príspevok

400 €/kW

podľa počtu bytov

440 €/kW

podľa počtu bytov

 

Kotle na BIOMASU

Podpora sa týka kotlov na spaľovanie paliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.

Spôsob prikladania paliva do kotla

Menovitý tepelný výkon

Minimálna sezónna energetická účinnosť pri menovitom výkone

Sezónne limitné hodnoty emisií

pri menovitom výkone

(suché spaliny, 0 ºC, 1013 mbar)

Oxid uhoľnatý

Plynné organické zlúčeniny

Tuhé častice

Oxidy dusíka

(kW)

(%)

(mg/m³ pri 10% O2​)

Automatické

≤ 20

75

500

20

40

200

> 20

77

Ručné

≤ 20

75

700

30

60

200

> 20

77

 

K tomu, aby ste sa k dotácii dopracovali musíte splniť aj mnohé ďalšie podmienky:

 •  musíte si vybrať technické riešenie,
 •  musíte si vybrať technické zariadenie zo zoznamu zaregistrovaného u  poskytovateľa podpory,
 •  musíte si vybrať dodávateľa - odborne spôsobilú firmu pre montáž zo zoznamu zaregistrovaných dodávateľov vedeného u poskytovateľa podpory,
 •  musíte uzatvoriť zmluvu o dodávke zariadenia, montáži, príslušných revízií s dodávateľom,
 •  váš dodávateľ musí celý rozsah dodávky vyfakturovať tak, aby ste mali podklad pre podanie žiadosti o čerpanie podpory,
 •  musíte podať žiadosť na poukážku na podporu,
 •  do 30 dní sa dozviete či a aká podpora Vám bola priznaná. Dostanete poukážku do výšky maximálne 50% oprávnených nákladov podľa druhu technického riešenia.
 •  Dohodnete si termín inštalácie a po riadnom prevzatí zariadenia a vykonaní funkčnej skúšky a príslušných revízií dodávateľovi zariadenia zaplatíte.
 •  Platiť budete poukážkou, ku ktorej však potrebujete na úhradu zostatok do celkovej fakturácie  z vlastných zdrojov.

 
       Podmienky a postupy pri získavaní podpory sa aj nám zdajú komplikované a náročné na doplnkové zdroje financovania čo v praxi vyžaduje hlbšie siahnuť do rodinného rozpočtu.  V MAGNA ENERGIA preto pripravujeme riešenie, ktoré prinesie okrem zjednodušenia postupov pre vás aj model financovania zostatku investície a profesionálny prístup k riešeniam.