Elektrina na trhoch zdražuje. Budúcoročné ceny pre vaše domácnosti má v rukách regulátor

 

Vážení odberatelia,

určite ste si pri spolupráci s našou spoločnosťou zvykli na to, že sme Vám férovo oznámili ceny pre domácnosti pre ďalší rok už v lete a mali ste otvorenú možnosť prehodnotiť a porovnať naše ceny s konkurenciou. Nakoľko máme stále otvorené cenové konanie nemôžeme zatiaľ vydať finálny cenník pre rok 2018.

Na situáciu, že východiskové ceny potrebné pre výpočet regulovaných cien elektriny pre domácnosti rastú sme Vás upozorňovali už pred letným obdobím. Viacročný pokles tak vystriedalo viac než štvrtinové zdraženie komodity na európskych burzách. Pri zachovaní platného regulačného vzorca by od januára 2018 malo dôjsť k zdraženiu elektriny tak pre domácnosti, ako aj malé podniky. Ako sa však tento vývoj premietne do nákladov koncových odberateľov s definitívnou platnosťou rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Čaká sa na distribučné poplatky

Ako vyplýva z cenového návrhu, ktorý MAGNA predložila ÚRSO, pri jednotarifných sadzbách (DD1-DD2) je medziročný nárast ceny komodity na úrovni 8 % (DD1) resp. 24 % (DD2). Nakoľko ročné spotreby sú v priemere do 1 MWh (DD1) resp. 4 MWh (DD2), nejedná sa o dramatický nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností.

Pri dvojtarifných sadzbách (DD3-DD4) ide pri štandardnom pomere spotreby o priemerný nárast ceny komodity o 14 % pri DD3) a o 17 % v prípade DD4. Pri dvojtarifných sadzbách (DD5-DD6) ide pri štandardnom pomere spotreby o priemerný nárast ceny komodity o 11 % (DD5) resp. 17 % (DD6).

V prípade sadzby DD7 sa jedná o zdraženie o viac ako 25 %. Nakoľko však ročné spotreby sú v priemere do 3 MWh, nejedná sa o významný nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností. V sadzbe DD8 je pri optimálnom pomere spotreby nárast ceny komodity o 17 %.

Vzhľadom na fakt, že komodita tvorí len približne 30 percent celkovej ceny elektrickej energie, nemožno objektívne vyhodnotiť vplyv návrhu na jednotlivé skupiny odberateľov, nakoľko nie je známa výška regulovaných distribučných poplatkov pre rok 2018.

Riešením je deregulácia i IMS

MAGNA ako prvá spoločnosť na Slovensku ponúka odberateľom vybaveným tzv. IMS (inteligentný merací systém) variabilnú tarifikáciu spolu s unikátnou aplikáciou MagnApp určenou na sledovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti pomocou mobilného telefónu. Časový rozvrh cien v jednotlivých pásmach nahrádza paušálne stanovený typový rozvrh spotreby stanovený náhradným spôsobom. Vytvárame tak priestor pre cenovú motiváciu k zmenám správania sa pri hospodárení s energiou.

Za prvý polrok 2017 odberatelia Magny, ktorí prešli na neregulovanú variabilnú tarifikáciu ušetrili v priemere viac než 1,5 €/MWh oproti regulovaným cenám. Neregulovaný cenník pre rok 2018 nájdete tu. Ak máte akékoľvek otázky k prechodu na variabilnú tarifikáciu, kontaktujte nás na e-maile

 

Vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny pre rok 2018 na jednotlivé skupiny odberateľov:

Hodnoty pre rok 2018 uvedené v tabuľke predstavujú návrh cien za dodávku silovej elektriny v jednotlivých sadzbách a podliehajú schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.