Informácia o spôsobe stanovenia východiskovej ceny pre výpočet preddavkov odberateľom s dohodnutou spotovou cenou dodávky

Vzhľadom na zvýšené množstvo dopytov týkajúcich sa výpočtu preddavkov pre dodávku komodít v spotových cenách na nasledujúci mesiac, informujeme odberateľov, že pri stanovení východiskovej ceny pre výpočet preddavkových faktúr (tzv. záloh), zohľadňujeme:

  • vývoj spotových cien za posledné trojmesačné a mesačné obdobie (Indexy DT | Krátkodobý trh | OKTE, a.s.),
  • predpoklad volatility spotových cien so zohľadnením ich zmien vplyvom počasia a dostupnosti výrobných zdrojov,
  • predpoklad volatility spotových cien so zohľadnením rizík geopolitických vplyvov, mimoriadnych udalostí a situácií.

Na základe vyššie uvedeného priebežne stanovujeme pre jednotlivé mesiace roku 2023 nasledujúce východiskové ceny komodít pre výpočet preddavkových faktúr (aktualizované 30.8.2023):

Mesiac v roku 2023 Elektrina [EUR/MWh] Plyn [EUR/MWh]
Január 336,48 124,36
Február 199 99
Marec 199 99
Apríl 159 79
Máj 159 79
Jún 130 60
Júl 130 60
August 130 60
September 130 60

 

K východiskovej cene sa ešte pripočítava tzv. aditívny koeficient, zmluvne dohodnutý s každým odberateľom individuálne. Konečné rozhodnutie o východiskových cenách pre stanovenie preddavkov je známe vždy 3 dni pred začiatkom nasledujúceho mesiaca a je výsledkom rozhodovania, v ktorom je rozhodujúcim faktorom riadenie rizík súvisiacich s nepredvídateľnou a výraznou zmenou ceny.  V prípade výnimočnej situácie (neočakávaný a prudký cenový nárast počas niekoľkých dní) je potrebné počítať aj s tým, že budeme nútení požiadať odberateľov o zloženie doplňujúceho mesačného preddavku. Komoditu pre našich odberateľov so spotovým produktom nakupujeme na spotovom trhu denne. Splatnosť faktúr za komoditu na spotovom trhu je v horizonte niekoľkých dní od nákupu.
Výška preddavku v štandardnom prípade (pokiaľ nie je dohodnuté inak) tvorí 60 % celkových predpokladaných nákladov. Je teda predpoklad, že za stabilizovanej situácie na trhu sú preddavky nastavené tak, že nedochádza k preplatkom jednotlivých odberateľov. Prípadné preplatky vysporiadame na účet odberateľa v termínoch štandardnej splatnosti vyúčtovacích faktúr.
Výsledná fakturovaná cena spotového produktu za príslušné obdobie fakturácie je predmetom výpočtu váženého priemeru jednotlivých hodinových cien a hodinových spotrieb, preto je za dané obdobie pre každé odberné miesto iná.