MAGNA E.A. sa zmenila na MAGNA ENERGIA. Z eseročky je akciovka

Dodávateľ elektriny a plynu mení svoj názov. Dňa 15.05.2014 Valné zhromaždenie spoločnosti MAGNA E.A. s.r.o. prerokovalo a schválilo návrh zmeny právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť spolu so zmenou obchodného mena a sídla spoločnosti.

Obchodný register Okresného súdu Trnava návrhu na zápis zmeny právnej formy vyhovel a zmenu navrhovaných údajov zapísal s účinnosťou od 14.06.2014. Nový názov spoločnosti je MAGNA ENERGIA a.s.

Vyššie spomínanou zmenou nedošlo len k zmene právnej formy, ale aj k iným zmenám. Predsedom predstavenstva je Martin Ondko, ktorý viedol spoločnosť i doposiaľ.

Podpredsedom predstavenstva sa stal Ing. Peter Žúbor, MBA, členom predstavenstva Ing. Lukáš Moravčík.

"V zmysle platnej legislatívy, zmenou právnej formy nedochádza k zrušeniu spoločnosti ani k prechodu jej obchodného imania na právneho nástupcu, a tak spoločnosť ako právnická osoba zostáva zachovaná," uviedla spoločnosť MAGNA ENERGIA.

Zachované a nezmenené zostávajú aj všetky kontakty ako webové sídlo, mailové adresy, telefónne a faxové čísla.