Máte veľký rozdiel medzi faktúrami v lete a v zime?

Využite novú službu „Odložená splatnosť".

Ak ste domácnosť a máte mesačné vyúčtovanie a veľké finančné rozdiely vo faktúrach za letné a zimné mesiace, prinášame vám možnosť eliminovať tieto rozdiely zúčtovaním v polročných intervaloch odloženou splatnosťou. Pri platení zálohových faktúr v objeme 1/11 predpokladanej spotreby budú mať vyúčtovacie faktúry splatnosť iba dvakrát ročne a to za mesiace prvého polroka budú splatné 20. júla, a druhého polroka budú splatné 20. januára. V lehote splatnosti budú vzniknuté preplatky a nedoplatky vzájomne započítané a predmetom úhrady bude iba takto vzniknutý rozdiel, ktorý bude odberateľovi oznámený listom. Je to obdobné, ako keď ste mali ročné vyúčtovanie, iba v polročnej periodicite.

Daná možnosť je definovaná v novej zmluve:

Odberateľ s mesačným odpočtovým cyklom, ktorý chce eliminovať rozdiely vo výške mesačnej fakturácie v závislosti od počasia, sa môže s dodávateľom dohodnúť na osobitnom platobnom režime s úhradou preddavkových platieb vo výške 1/11 predpokladanej platby vypočítanej podľa ods. 3., s mesačnou fakturáciou s odloženou splatnosťou za mesiace prvého polroka na 20. júl, a druhého polroka na 20.január. Faktúry za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov budú následne zúčtované k týmto dňom.

Ak chcete využiť túto možnosť, a ešte nemáte novú zmluvu, požiadajte o jej zaslanie na emailovej adrese:  zmluvy@magnaea.sk