Platiť, či trhať? Odpovede na vaše najčastejšie otázky

Posledné týždne priniesli do problematiky cien služieb súvisiacich s dodávkou elektriny a plynu chaos, ktorý prináša rad otázok. Na tie najčastejšie odpovedáme aj touto formou:

 

 1. Prečo nám nefakturujete distribučné poplatky podľa roku 2016?

  Fakturujeme zálohovo i vo vyúčtovacích faktúrach ceny, ktoré stanovilo ÚRSO, a ktoré zatiaľ ÚRSO nezmenilo.  Došlo k vysloveniu politického rozhodnutia, k zmene vyhlášky pre prípravu cenových návrhov, samotné návrhy však vydané neboli. Odo dňa ich vydania budeme aplikovať nové ceny aj vo vyúčtovacích faktúrach a prepočítame aj zálohové predpisy úhrad. Predpokladáme, že to bude od 1.3.2017
   

 2. Budú ešte ceny elektrickej energie a plynu  zmenené spätne?

  Nie, spätná zmena cien nie je možná.  Distribučné spoločnosti nám stále fakturujú v cenách platných od 1.1.2017, t.j. v zvýšených cenách.
   

 3. Prečo ste mi poslali nový rozpis platieb a ešte som nemal vyúčtovanie (domácnosti)?

  Termín zmeny cien nastal od 1.1.2017 a to je dôvodom zmeny výpočtu predpisu záloh, ktorý naša spoločnosť už tradične vykonáva po 1. februári príslušného roku.

  Termín vyúčtovania domácností závisí od termínu odpočtu vášho elektromera. Ten vykonávajú distribučné spoločnosti priebežne počas celého roka a každý odberateľ má iný termín.
   

 4. Môžem platiť viac, ako ste mi predpísali?

  Môžete. Bude vám to zohľadnené pri najbližšom vyúčtovaní. Uvádzajte pri platbách správny variabilný symbol. Váš predpis záloh bol vypočítaný v aktuálnych cenách platných od 1.1.2017 podľa vašej poslednej známej ročnej spotreby. Pravdou je, že niektorým odberateľom klesla aj cena distribúcie, všetkým klesla cena dodanej elektriny. V prípade úpravy cien na úroveň 2016, vám všetkým zašleme nové kalkulačné listy a predpisy záloh.

   
 5. Môžeme túto faktúru roztrhať ?

  Nemali by ste. Faktúry a predpisy záloh sú riadnym daňovým dokladom a očakávame ich riadnu úhradu.

   
 6. Ako je to možné, že za distribúciu zaplatíme omnoho viac ako sa skutočnú spotrebu, snažíme sa šetriť a je to zbytočné...?

  Áno, ide o anomáliu, ktorú od 1.1.2017  spôsobili distribučné spoločnosti svojim  postupom pri predkladaní cenových návrhov, pričom ÚRSO zanedbalo vykonanie potrebnej analýzy dopadov na jednotlivých odberateľov. 

  Významný je aj fakt, že súčasťou celkovej ceny za elektrickú energiu sú aj platby za veci, ktoré s dodávkou elektriny nemajú nič spoločné a mal by ich riešiť v hospodárskom záujme štátu štátny rozpočet. Navyše sa poplatky za tieto položky v posledných rokoch, vplyvom politikov a ich rozhodnutí, dramaticky zvýšili.

   
 7. Budete nám posielať dobropisy za január, február ...?

  Nie. Zvýšené platby súvisia so zvýšením (stále platným) cien distribúcie. Budú predmetom vašej najbližšej vyúčtovacej  faktúry tak, ako aj prípadne znížené ceny po vydaní príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO-m.

   
 8. Keď nezaplatíme, čo urobíte...?

  Postupy pre neplatiacich odberateľov sú štandardizované: od upomienky až po prípadné odpojenie. Stav, kedy my musíme vašu distribúciu a poplatky uhradiť vopred, nám iné postupy nedovoľuje. Veríme, že chybu, ktorú zodpovední urobili, odstránia, a že odoberať elektrinu bez platenia nie je ani vašim cieľom.