Usmernenie pre odberateľov elektriny a plynu

Vážení odberatelia,

v súčasnej dobe ste obdržali predpis preddavkových platieb na najbližšie obdobie. Táto výška preddavkovej platby bola vykalkulovaná a vypočítaná z aktuálne platného rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a je vystavená v súlade s platnou legislatívou SR. Samozrejme do výpočtu kalkulácie ceny vstupuje aj Vaša reálna spotreba za predchádzajúce fakturačné obdobie.

Všetky aktuálne platné ceny za dodávku a distribúciu elektriny / plynu sú zverejnené na našej webovej stránke v záložke cenníky.

Ak vo Vašom prípade došlo vydaným rozhodnutím k úplnej zmene distribučnej sadzby, sme ako Váš dodávateľ povinný Vás do tejto sadzby zaradiť bez nutnosti uzatvárania dodatkov k Vašim platným zmluvám, nakoľko úprava sadzieb vyplýva tak z aktuálne platných cenových rozhodnutí, ako aj z cenových vyhlášok vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Aktuálna platná energetická legislatíva je nadradená akýmkoľvek zmluvným vzťahom a aplikácia jej ustanovení je automatická a záväzná pre všetkých dodávateľov energií ako aj distribučné spoločnosti.

V prípade, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví spolu s Ministerstvom hospodárstva SR pristúpia z dôvodu vzniknutej situácie týkajúcej sa cien energií k akýmkoľvek legislatívnym zmenám, či už cenových vyhlášok alebo cenových rozhodnutí a tým pádom aj k zmene cien alebo distribučných sadzieb, budeme na tieto zmeny reagovať a aj v takomto prípade budeme naďalej postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Ako z uvedeného vyplýva obdržaný predpis je plne platným dokladom a vyplýva z neho povinnosť úhrady v lehote splatnosti.