Užitočné informácie

Aby sme nemuseli porušovať zákon...

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou prevažne z bytovo-komunálnej sféry:Keď nám dodávate plyn aj elektrinu, nemôžete sa postarať aj o našu kotolňu a prevziať za ňu zodpovednosť, prípadne ju zmodernizovať?“ Preto sme aj na základe tohto dopytu rozšírili svoje ponuku služieb aj o komplexnú správu tepelných zariadení spojenú s výrobou a dodávkou tepla.

Viete čo je SEPA?

Význam tejto skratky je „Single Euro Payments Area“, čo v preklade znamená „Jednotná oblasť platieb v eurách“. Čo táto zmena prináša? V rámci celej EÚ a ďalších 6 zúčastnených krajín je platba zadaná z účtu vykonaná za jeden bankový deň a pripísaná na účet prijímateľa.

Zmeny ktoré SEPA priniesla už v roku 2014

Aké zmeny prinieslo zadávanie platieb podľa SEPA?

Zmenil sa formát čísla účtu, ktorý sa používa pre zadávanie platobných príkazov. Číslo účtu musíte uvádzať v medzinárodnom formáte IBAN a kód banky vo formáte BIC:

Niektorí si ale vedeli vybrať dodávateľa...

Dodávať energiu už vie mnoho firiem, vytvorilo sa konkurenčné prostredie. Je treba pripomenúť, že MAGNA ENERGIA bola prvým dodávateľom pre domácnosti na Slovensku. Ale prvá nie je iba v tom.

Mnohí z Vás, ktorí si za svojho dodávateľa energií vybrali práve nás, videli vo svojich posledných faktúrach, že si vybrali správne. Vo faktúrach a to aj u domácnosti aj u firiem sa objavili (okrem mnohých iných nových informácii) aj položky súvisiace s platobnou disciplínou. Príjemné aj nepríjemné. O ktoré položky ide?

Ako funguje trh s plynom

Aj pri dodávke plynu všetci dodávatelia využívajú jednu sieť rozvodov. Tú prevádzkuje a.s. SPP – Distribúcia. Na vymedzenom území Slovenskej republiky pôsobí iba jeden monopolný distribútor, ktorému ceny za distribúciu plynu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tak je zaručená rovnaká cena za distribúciu plynu bez závislosti na tom, akého má zákazník dodávateľa.

Dodávku zemného plynu až do vášho odberného miesta zabezpečujú subjekty:

Štruktúra ceny zemného plynu

Cena za dodávku zemného plynu, ktorú platia koncoví odberatelia sa skladá z viacerých položiek. MAGNA ENERGIA a.s. vám prináša detailný pohľad na štruktúru ceny plynu.

 

Skladba ceny za elektrinu alebo viete, za čo platíte?

Cena za dodávku elektriny, ktorú platia koncoví spotrebitelia, sa skladá z viacerých položiek. Málokto však v skutočnosti vie, za čo platí. Prinášame vám detailný pohľad na skladbu ceny.

Čo teda má klient – domácnosť uvedené na faktúre a čo sa pod týmto pojmom skrýva?

Popis kalkulačného listu a faktúry za opakované plnenie

Popis kalkulačného listu a faktúry za opakované plnenie

Kalkulačný list a faktúra za opakované plnenie patria medzi kľúčové doklady, ktoré používame na fakturáciu opakovanej dodávky energií. Pre každé odberné miesto s fakturáciou opakovaného dodania elektriny alebo plynu vystavujeme kalkulačný list, v ktorom je transparentným spôsobom uvedená kalkulácia jednotlivých fakturovaných položiek, vychádzajúca z poslednej známej alebo vyfakturovanej spotreby.

Vyznačenie dôležitých častí dokladov je uvedené v nasledujúcich ukážkach jednotlivých dokladov.

Ako funguje trh s elektrinou

Konkurencia vystriedala monopol

1.jan.

Faktúry za opakované plnenie v roku 2015

1.január 2015

Faktúra za opakované plnenie na prvé obdobie roka 2015 je vystavená v rovnakej výške ako za posledné obdobie roka 2014.

Kalkulačné listy Vám budú odteraz generované vždy od 2. fakturačného obdobia aktuálneho roka do 1. fakturačného obdobia nasledujúceho roka (napr. pre mesačnú fakturáciu to teraz bude od 02/2015 do 01/2016).

Stránky