Reklamačný poriadok

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s., so sídlom : Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO 35743565, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T (ďalej len „spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s.“ alebo „Dodávateľ“) vydáva tento Reklamačný poriadok spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. (ďalej len „Reklamačný poriadok“) s platnosťou od 1.11.2021, ktorým upravuje právne vzťahy medzi Dodávateľom a konečným odberateľom elektriny a/alebo plynu (ďalej len „Odberateľ) pri podávaní reklamácií vzťahujúcich sa na dodávku a distribúciu elektriny alebo dodávku a distribúciu plynu.

 

1. Definícia a predmet reklamácie

 1. Reklamácia je písomný, telefonický, elektronický alebo osobný podnet Odberateľa – fyzickej alebo právnickej osoby, súvisiaci so zistením nedostatkov (formálneho alebo technického charakteru) po uzatvorení zmluvy a s tým súvisiacim plnením, ktorú si Odberateľ uplatňuje prostredníctvom svojho Dodávateľa elektriny a/alebo plynu.
 2. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky plnenia  predmetu zmluvy.
 3. Dodávateľ pri vybavovaní reklamácií postupuje v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade s podmienkami dohodnutými v podpísanej zmluve.
 4. Reklamáciou nie je žiadosť Odberateľa o opravu formálnych náležitosti daňového dokladu a žiadosť o preskúšanie meradla.

 

2. Spôsob uplatnenia reklamácie, náležitosti reklamácie

 1. Podanie, ktorým Odberateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať nasledujúce údaje :
  • identifikáciu Odberateľa – meno a priezvisko alebo obchodné meno
  • zákaznícke číslo, číslo zmluvy resp. EIC/POD kód odberného miesta
  • presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie
  • identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie
  • telefonický a e-mailový kontakt na Odberateľa
  • podpis Odberateľa alebo osoby oprávnenej konať za odberateľa, ak nejde o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 2. Ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti a Dodávateľ nevie identifikovať Odberateľa, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje. V prípade, ak Odberateľ reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Reklamácia, ktorá bola Odberateľom doplnená sa považuje za oprávnenú a predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, pokiaľ Odberateľ poskytne všetky potrebné informácie.
 3. Odberateľ si môže reklamáciu uplatniť :
  • písomne u dodávateľa elektriny a/alebo plynu na korešpondenčnej adrese : MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
  • elektronicky na e-mailovej adrese : reklamacie@magnaea.sk
  • telefonicky na telefónnom čísle : 033 791 5716 alebo osobne v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s., pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam.
 4. Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie Dodávateľovi oznámi nové skutočnosti -  tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.
 5. Podanie reklamácie alebo akékoľvek iné podanie nemá odkladný účinok na splatnosť preddavkových platieb alebo vyúčtovacej faktúry.

 

3. Postup pri vybavovaní reklamácie a lehoty

 1. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je pre Dodávateľa elektriny a/alebo plynu maximálne 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Dodávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších 5 dní, najmä ak je na jej vybavenie potrebná súčinnosť tretej osoby, prípadne je reklamácia postúpená na príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 2. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje :
  • pri osobnom podaní – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie
  • pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie Dodávateľovi komodity podľa pečiatky došlej pošty
  • pri podaní elektronickou poštou – nasledujúci pracovný deň po dni prijatia e-mailovej správy
  • pri telefonickom podaní – dátum spísania reklamačného protokolu
 3. Ak Dodávateľ zistí, že údaje vo faktúre nie sú správne, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru za dodávku elektriny a/alebo plynu. Ak niektorá zmluvná strana zistí, že údaje vo faktúre nie sú správne a je potrebné vykonať opravu fakturácie podľa uzatvorenej zmluvy z dôvodov vzniknutých najmä, ale nielen nesprávnou činnosťou určeného meradla, nesprávnym odpočtom určeného meradla, použitím nesprávnej konštanty určeného meradla, použitím nesprávnej ceny dodávky elektriny a/alebo distribúcie elektriny alebo ceny dodávky plynu a/alebo distribučných služieb, tlačovou chybou vo vyúčtovaní, chybou v počítaní a pod., majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu.
 4. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá Odberateľovi potvrdenie spravidla rovnakým spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, Dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Odberateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Dodávateľ vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Evidencia obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a číslo dokladu o uplatnení reklamácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 6. V prípade neoprávnenej reklamácie môžu byť vzniknuté náklady súvisiace s jej prešetrením v zmysle platného cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy refakturované na Odberateľa.