ŠTANDARDY KVALITY

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. ako dodávateľ a/alebo distribútor elektriny je povinná dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny. Ak dodávateľ elektriny nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu spôsobom a vo výške ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v nadväznosti na platné daňové predpisy.

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. ako dodávateľ plynu je povinná dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu. Ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu spôsobom a vo výške ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v nadväznosti na platné daňové predpisy.

Štandardy kvality dodávky elektriny

Vyhláška 236/2016 Z.z. - Štandardy kvality dodávky elektriny

(1) Štandardmi kvality dodávky elektriny sú:

 1. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
 2. odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa odseku 1 písmena a) a vystavenie opravného účtovného dokladu v lehote
  1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo
  2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 3. odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke elektriny a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ elektriny nedohodne s odberateľom elektriny na tom, že preplatok má byť započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe,
 4. požiadanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy o obnovenie distribúcie elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 1 pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,
 5. odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúcemu sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania; pri podaní týkajúceho sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena a),
 6. uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, v lehote 3 pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
 7. odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe koncovému odberateľovi elektriny v lehote piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému koncovému odberateľovi elektriny od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe, pričom sa kompenzačná platba uhradí spôsobom dohodnutým v zmluve o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,
 8. oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa výšky zálohových platieb alebo zmeny sadzby odberu elektriny v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania.

(2) Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa odseku 1 písm. c) vykoná bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu dodávateľa elektriny. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku podľa odseku 1 písm. c) vykoná poštovým peňažným poukazom, za deň platby sa považuje deň odoslania poštového poukazu na výplatu v hotovosti slovenskej pošte alebo deň, keď pošta hotovosť prijala.

(3) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. d) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.

(4) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

(5) Štandardy kvality dodávky elektriny podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na činnosť dodávateľa elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.

Štandardy kvality distribúcie elektriny

Vyhláška 236/2016 Z.z. - Štandardy kvality distribúcie elektriny

Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú:

a) dodržanie kvality napätia

 1. dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo
 2. tak, aby v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny boli pri normálnych prevádzkových podmienkach dodržané charakteristiky napájacieho napätia podľa technickej normy v rozsahu parametrov, ktorými sú frekvencia, odchýlka od normalizovanej hodnoty, asymetria a úroveň harmonického napätia vyjadrená činiteľom celkového harmonického skreslenia; štandard kvality sa považuje za dodržaný, ak zníženú kvalitu napätia spôsobila tretia osoba pripojením zariadenia do distribučnej sústavy v rozpore s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy a bez jeho vedomia, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu napätia, pričom táto skutočnosť je potvrdená meraním charakteristík napätia v distribučnej sústave,

b) odoslanie písomného stanoviska k podaniu koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené, alebo nie, alebo akým spôsobom a kedy má byť oprávnenosť podania overená; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia podľa lehôt uvedených v písmene c),

c) odstránenie príčiny zníženej kvality napätia zistenej meraním charakteristík napätia podľa technickej normy v odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny v lehote

 1. 10 pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
 2. 6 mesiacov odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, pričom sa do tejto lehoty nezapočítava čas konania štátnych a samosprávnych orgánov nevyhnutný na uskutočnenie opatrení, ktorými sa odstránia príčiny zníženej kvality napätia; ak sa počas odstraňovania zníženej kvality napätia vyskytne skutočnosť, následkom ktorej má byť na odstránenie zníženej kvality napätia potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, potom sa na daný prípad vzťahuje lehota podľa tretieho bodu, alebo
 3. 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, ak je príčina nekvality napätia zistená na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo vlastnou činnosťou odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby; ak je v čase odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené, vydané právoplatné stavebné povolenie pre lokalitu so zaznamenanou nekvalitou napätia, ktorého realizáciou sa vyrieši aj nekvalita napätia podľa podania, lehota 12 mesiacov začne plynúť od dátumu odoslania oznámenia, že podanie je oprávnené; ak prevádzkovateľ sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia, nepožiada o vydanie stavebného povolenia alebo neohlási drobnú stavbu podľa osobitného predpisu v lehote 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené a príčina nekvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota podľa tretieho bodu začne plynúť po uplynutí 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia bolo oprávnené; podmienka podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby sa považuje za splnenú aj vtedy, ak nie sú k podaniu priložené podklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, a lehoty podľa prvého až tretieho bodu sa považujú za dodržané, ak nedôjde k odstráneniu príčiny zníženej kvality napätia z dôvodu, ktorý nespôsobil prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

d) uskutočnenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

 1. v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
 2. do piatich pracovných dní odo dňa, keď je prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručená požiadavka o uskutočnenie distribúcie elektriny od dodávateľa elektriny v súlade s technickou špecifikáciou pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy

e) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa nasledujúceho po dni

 1. pripísania dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo
 2. pripísania prvej splátky dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny podľa uzatvorenej dohody o splátkach na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

f) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny v lehote jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená na základe žiadosti dodávateľa elektriny pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave

 1. do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu v lehote
  1. 3 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,
  2. 9 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,
  3. 11 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,
  4. 17 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia;

lehoty podľa bodov 1.a. až 1.d. sa vzťahujú na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV vtedy, ak prevádzkovateľ daného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,

 1. do odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV v lehote
  1. 4 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak nie je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,
  2. 10 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia mimo zalesneného územia,
  3. 12 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy s výnimkou podzemného vedenia v zalesnenom území,
  4. 18 hodín, ak je na obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia,

h) oznámenie termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom a v lehote podľa osobitného predpisu alebo spôsobom definovaným v obchodných podmienkach prevádzkového poriadku regulovaného subjektu, ak je to nad rámec spôsobu podľa uvedeného osobitného predpisu; ak je plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie oznámené prevádzkovateľovi sústavy pripojenej do nadradenej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom sústavy pripojenej do nadradenej sústavy sa oznámi termín plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny užívateľom dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa, odkedy sa o plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny z nadradenej sústavy dozvedel; oznámenie sa nevyžaduje, ak sa prevádzkovateľ sústavy a užívatelia sústavy, ktorých sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny dotýka, preukázateľným spôsobom dohodli na termíne začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo vtedy, ak užívateľ sústavy preukázateľným spôsobom požiada prevádzkovateľa sústavy o dočasné prerušenie distribúcie do svojho odberného miesta alebo odberných miest, pričom nie je obmedzená distribúcia elektriny ostatným užívateľom sústavy,

i) dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak

 1. je distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti dôjde ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,
 2. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodov na strane prevádzkovateľa sústavy a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne oznámeným termínom začiatku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
 3. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožnia vykonať plánované práce v dobe plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie a ktoré nastanú v lehote kratšej ako päť dní pred oznámeným začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou do 24 hodín, odkedy zistil nemožnosť vykonania plánovaných prác, najneskôr však v deň oznámeného začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny,
 4. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny uskutoční po vzájomnej dohode prevádzkovateľa sústavy s dotknutými odberateľmi elektriny v inom termíne, ako bol oznámený,
 5. je oznámené opakované plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie na určitú časť dňa počas dvoch a viac dní a v skutočnosti sa počet dní opakovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny zníži, alebo
 6. nie je dodržaný oznámený termín plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu obnovovania distribúcie elektriny prerušenej následkom živelnej pohromy a prevádzkovateľ sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v lehote 12 hodín po oznámenom začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny, alebo 24 hodín pred oznámeným ukončením plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

j) zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny v lehote podľa osobitného predpisu,

k) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či podanie je oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo dodávateľa elektriny; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

l) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k žiadosti koncového odberateľa elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zmenu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste,

m) obnovenie distribúcie elektriny do odovzdávacích miest pripojených do sústavy po prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalosti v nadradenej sústave, do ktorej je distribučná sústava pripojená, v lehote štyroch hodín po obnovení distribúcie alebo prenosu elektriny z nadradenej sústavy vtedy, ak nedošlo k poškodeniu elektroenergetického zariadenia v podradenej sústave,

n) výmena nefunkčného meradla v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia koncového odberateľa elektriny o nefunkčnosti alebo poškodení určeného meradla, ak je zistené a overené fyzické poškodenie meradla v takom rozsahu, že je ovplyvnená jeho riadna funkčnosť,

o) dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, že

 1. priemerný čas neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIDIN“) počas kalendárneho roka je najviac
  1. 62 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,
  2. 77 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,
  3. 140 minút u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,
  4. 92 minút u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
 2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIFIN“) počas kalendárneho roka je najviac
  1. 1,50 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 1 000 000,
  2. 1,70 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov viac ako 700 000 do 1 000 000,
  3. 2,00 u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s počtom odberných miest koncových odberateľov do 700 000,
  4. 1,75 u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
 3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny (ďalej len „ISS“) počas kalendárneho roka je u každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy najviac 0,0005.

 

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandard kvality z dôvodu

 1. stavu núdze v elektroenergetike
 2. živelnej pohromy a odstraňovania jej následkov,
 3. poškodenia zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy treťou osobou, ktoré spôsobí vznik poruchy v sústave,
 4. odstraňovania príčiny udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,
 5. ak po vzniku poruchy v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave je znemožnený prístup k miestu poruchy spôsobený poveternostnými podmienkami lokálneho charakteru alebo ak by bol pri odstraňovaní poruchy ohrozený život alebo zdravie osôb alebo porušené predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa sústavy,
 6. vzniku udalosti, ktorá nastala nezávisle od vôle regulovaného subjektu a spôsobila nemožnosť dodržať štandardy kvality (najmä vojna, teroristický útok, epidémia, štrajk, sabotáž alebo rozhodnutia orgánov štátnej alebo verejnej správy),
 7. ak sa dotknutý účastník trhu dokázateľným spôsobom dohodne s prevádzkovateľom sústavy alebo dodávateľom elektriny na inom termíne alebo lehote predmetu podania,
 8. ak dotknutý účastník trhu s elektrinou v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v zmluve o združenej dodávke elektriny neuviedol o sebe správne identifikačné údaje alebo po uzatvorení zmluvy o pripojení, zmluvy o prenose alebo distribúcii elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny v rozpore s touto zmluvou nenahlásil zmenu identifikačných údajov, následkom čoho nie je možné dodržať štandard kvality, alebo
 9. ak dotknutý koncový odberateľ elektriny alebo tretia strana neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.
Štandardy kvality dodávky plynu

Vyhláška 278/2012 Z.z. – Štandardy kvality dodávky plynu

Štandardmi kvality dodávky plynu sú:

a) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,

b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,

c) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,

d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),

e) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť pracovných dní,

f) úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,

g) odoslanie

1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),

2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),

h) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.

 

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje

Za nedodržanie štandardov kvality sa nepovažuje, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality z dôvodu

a) krízovej situácie v plynárenstve

b) živelnej pohromy

c) havárie spôsobenej treťou osobou na ťažobnej sieti, na zásobníku, na zariadeniach prepravnej siete alebo distribučnej siete,

d) odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,

e) ak dotknutý účastník trhu s plynom alebo prevádzkovateľ siete preukázateľne neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.