Popis kalkulačného listu a faktúry za opakované plnenie

Popis kalkulačného listu a faktúry za opakované plnenie

Kalkulačný list a faktúra za opakované plnenie patria medzi kľúčové doklady, ktoré používame na fakturáciu opakovanej dodávky energií. Pre každé odberné miesto s fakturáciou opakovaného dodania elektriny alebo plynu vystavujeme kalkulačný list, v ktorom je transparentným spôsobom uvedená kalkulácia jednotlivých fakturovaných položiek, vychádzajúca z poslednej známej alebo vyfakturovanej spotreby.

Vyznačenie dôležitých častí dokladov je uvedené v nasledujúcich ukážkach jednotlivých dokladov.

Kalkulačný list

Kalkulácia za odberné miesto je počítaná z mesačnej predpokladanej spotreby, t.j. z 1/11  predpokladanej ročnej spotreby.

Špecifikácia jednotlivých položiek:

  • Dodávka elektriny – cena za silovú elektrinu podľa cenníka dodávateľa platného pre domácnosti na príslušný kalendárny rok alebo individuálna cena v prípade firemných zákazníkov
  • Mesačná sadzba za OM – mesačná platba za odberné miesto
  • Za poskytnutie distribučných služieb – ceny za distribučné služby sú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Výšku poplatkov za distribučné služby teda neurčuje dodávateľ MAGNA ENERGIA ale ÚRSO.

Faktúra za opakované plnenie

Pre bezproblémovú identifikáciu platby je dôležité správne nastavenie variabilného symbolu a výšky platby.

Pre platbu môžete použiť nasledujúce formy úhrady:

  • Inkaso
  • Trvalý príkaz
  • Prevodný príkaz
  • Poštový peňažný poukaz
  • V hotovosti

V prípade, ak máte záujem uhrádzať platbu prostredníctvom SEPA inkasa, kontaktujte nás na adrese: platby@magnaea.sk

Pri úhrade faktúr za opakované plnenie je dôležité dodržiavať dátum splatnosti faktúry, t.j. uhradiť faktúru do 15. dňa v príslušnom mesiaci.