Postup pri fakturácii s novými distribučnými cenami na rok 2017

Naša spoločnosť sa po celú dobu svojej pôsobnosti na trhu s energiami usiluje o maximálnu mieru transparentnosti a informovanosti svojich odberateľov.

Keďže posledný vývoj spôsobil, že problematikou cien distribúcie sa už zaoberá celá politická scéna a informuje o zaručených postupoch, touto cestou Vás chceme informovať o podmienkach, ktoré budeme aplikovať v najbližších dňoch:

 • Naši odberatelia, ktorí boli našimi odberateľmi aj pred 31.12.2016 a v spolupráci s nami pokračujú,  platili v januári zálohy vo výške rovnej zálohám v roku 2016.
   
  • odberatelia s mesačným zúčtovacím cyklom, budú mať tieto zálohy zúčtované
   po 31.1.2017 s aplikovaním cien platných od 1.1.2017, vrátane cien aktualizovaných ÚRSO dňa 25.1.2017 so spätnou platnosťou (!).
   Zálohy pre mesiac február už budú vykalkulované podľa týchto aktualizovaných cien.
    
  • odberatelia s ročným zúčtovacím cyklom, budú mať tieto zálohy zúčtované pre firemných odberateľov k 31.12.2017, u domácností ku dňu ich periodického ročného vyúčtovania. Zálohy pre február 2017 až január 2018 im budú vykalkulované podľa cien aktualizovaných ÚRSO a doručené v najbližších dňoch  s aplikovaním cien platných od 1.1.2017, vrátane cien aktualizovaných ÚRSO dňa 25.1.2017 so spätnou platnosťou (!).
 • Naši noví odberatelia, ktorí sa nimi stali od 1.1.2017 mali pre január vystavené nové zálohové platby podľa cien platných od 1.1.2017 platnými pred aktualizáciou ÚRSO. Tieto boli splatné zväčša 15.1.2017.
   
  • odberatelia s mesačným zúčtovacím cyklom, budú mať tieto zálohy zúčtované po 31.1.2017, s aplikovaním cien platných od 1.1.2017, vrátane cien aktualizovaných ÚRSO dňa 25.1.2017 so spätnou platnosťou (!).
   Zálohy pre mesiac február už budú vykalkulované podľa týchto aktualizovaných cien.
    
  • odberatelia s ročným zúčtovacím cyklom, budú mať tieto zálohy zúčtované pre firemných odberateľov k 31.12.2017, u domácností ku dňu ich periodického ročného vyúčtovania. Zálohy pre február 2017 až január 2018 im budú vykalkulované podľa cien aktualizovaných ÚRSO a doručené v najbližších dňoch s aplikovaním cien platných od 1.1.2017, vrátane cien aktualizovaných ÚRSO dňa 25.1.2017 so spätnou platnosťou (!).

Naša spoločnosť NEBUDE upravovať januárovú fakturáciu záloh, pretože mnohí odberatelia už tieto zálohy uhradili. Akceptujeme, že výška zálohy na základe dnes už neplatných cien, bola pre niektorých odberateľov výhodnejšia, v niektorých prípadoch nevýhodnejšia. Faktúry sú riadnymi daňovými dokladmi, sú po splatnosti a ich úhradu budeme riadne vyžadovať.

Odberatelia elektriny pripojení do sústavy SSE Distribúcia a odberatelia plynu, môžu individuálne požiadať o vystavenie dobropisu v prípadoch, kedy rozdiel vo výške zálohy pred a po zmene ceny je významný.

Žiadosti s uvedením odberateľa, variabilných symbolov, výšky pôvodného a výšky novo doručeného  predpisu záloh adresujte na mail magna@magnaea.sk.