IDEA PRE MAGNU

Idea pre magnu - Víťazný návrh

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový areál spoločnosti Magna Energia - výsledky súťaže

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlásila v januári 2021 súťaž návrhov na nový areál. Za miesto svojho nového sídla vybrala dnes opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov firmy na prácu prevažne administratívneho charakteru. Účastníkom súťaže mohol byť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore pozemné stavby.

Spomedzi 42 zaslaných návrhov rozhodla o oceneniach odborná porota v zložení: 

Ing. arch. Michal Vršanský / autorizovaný architekt SKA / Predseda poroty
Ing. arch. Lukáš Kordík / autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Peter Jurkovič / autorizovaný architekt SKA
Ing. Peter Bohuš / autorizovaný stavebný inžinier
Mgr. Zuzana Moravčíková / za Magna Energia

a náhradníci poroty:
Mgr. art. Michal Staško / dizajnér
Ing. arch. Adam Lukačovič / architekt

 

1. Miesto - Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf 

Odmena: 5 000 eur

Komentár poroty: Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Porota ocenila aj racionálnu organizáciu statickej dopravy a hlavný vstup do objektu, ktorý je orientovaný zo strany dvora. Z Urbánkovej ulice má návrh príjemnú mierku v kontexte riešeného územia. V rámci dispozície sa autori dobre vysporiadali s funkčnou prevádzkou a vhodne umiestnili komunikačné jadrá. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. Odporúčaním poroty je dopracovať exteriérové riešenie objektu vily a jej predpolie, vrátane premiestnenia parkovania karavanu. Smerom k Bratislavskej ulici pôsobí vstup do areálu nevľúdne, porota odporúča v tejto časti citlivejšie pracovať s oplotením od susedného pozemku a so zeleňou. Vnútorná dispozícia priestorov v časti objektu dielne by mala lepšie reagovať na problematické denné osvetlenie zo severnej strany. 

 

2. Miesto - Ing. arch. Jakub Vašek

Odmena: 3 500 eur

Komentár poroty: Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. Predpolie vily vyzerá dôstojne a príjemne. Architektonický jazyk návrhu porota zhodnotila ako vyzretý a elegantný. Dispozícia interiéru však sebavedomému vonkajšiemu výrazu nezodpovedá a v objekte vily vytvára labyrint dverí a prevažne uzavretých priestorov. Prístavba k objektu dielne je dispozične neprepojená s ostatnými priestormi.  Doriešený nie je ani priestor dvora, ktorý pôsobí nehostinne, chýba mu detail a dôraz na využitie. Problematická je orientácia hlavného vstupu do Bratislavskej ulice, ktorá nie je frekventovane využívaná pešími.

 

3. Miesto - Ing. arch. Matúš Podskalický

Odmena: 2 500 eur

Komentár poroty: Čisté hmotové riešenie rešpektuje symetriu vily a zaujímavo člení priestor areálu. Výraznou kompozíciou autor zachoval len vilu, čím sa navrhovaná prístavba stala rovnocenným partnerom k súčasnému objektu. Centrálna poloha dostavby zabezpečuje obojstranné osvetlenie interiéru a minimalizuje negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Nevhodné je však z pohľadu osvetlenia umiestnenie vonkajšieho spoločenského dvora a pešieho ťahu na severnej strane a statickej dopravy na južnej. Fasáda vilového objektu, vrátane zaujímavej zimnej záhrady, je dobre riešená, industriálne vyznenie okien však vytvára kontrast štýlov, ktoré pravdepodobne neodpovedajú pôvodnému objektu. Sklenenému prepojeniu medzi vilou a novým objektom chýba detail riešenia. Návrh pôsobí veľmi suverénne, no postráda kontext okolia. Množstvom búracích prác sa návrh výrazne odkláňa od predstavy danej zadaním.

 

 

Odmenený návrh - Lenka Kohútová, Nora Naddourová

Odmena: 1 250 eur

Komentár poroty: Porota v návrhu ocenila minimalizovanie búracích prác, a tým aj celkového ekologického dopadu výstavby, kedy autor počíta s usporiadaním celej dispozície do existujúcich objektov. Návrhu však chýba zaujímavý detail a prehĺbenie nastaveného konceptu. Tehlová fasády nie je pôvodná a vytvára zbytočne historizujúci dojem.

 

 

Odmenený návrh -Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová

Odmena: 1 250 eur

Komentár poroty: Návrh porotu zaujal čistým architektonickým riešením, dobrou dispozíciou vo vilovom objekte, presvedčivou hmotou a fasádami dostavby a dielne. Príjemný priestor nádvoria je od ulice racionálne oddelený dostavbou s radikálnym výrazom v kontexte územia. Nevhodným a nákladným riešením je parkovací systém s využitím zakladačov.

 

Miesta č. 6 - 9:

 • INDEX spol. s.r.o.: Michal Obornlj, Katarína Jägrová, Andrej Drgala (návrh č. 10)
 • Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Martin Šlahor (návrh č. 13)
 • N/A s.r.o., Benjamín Brádňanský, Vít Halada (návrh č. 20)
 • winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. Lucia Galušková, Ing. arch. Mira Nedobová, Ing. Robert Provazník, Ing. arch. Dominik Haviar, Ing. arch. Soňa Salnerová (návrh č. 40)

Miesta č. 10 - 24:

 • SK.INFLOW Design s.r.o.: Jakub Dvorák, Felix Zankel, Michal Pulman (návrh č. 5)
 • Archilab s.r.o.:  Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. Pavol Vadkerti, Ing. arch. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. František Dorko, Bc. Adam Macko (návrh č. 7)
 • Ing. arch.Šimon Štrba, Ing. arch. Kristína Kapraľová, Ing. arch. Michaela Domiňáková (návrh č. 9)
 • Young.s architekti s.r.o.: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Michaela Perejdová, Bc. Viktor Mikovčák, Ing. arch. Tomáš Medlen (návrh č. 14)
 • Arsa s.r.o.: Ing. arch. Blanka Seidlová, Ing. arch. Eva Seidlová, Ing. arch. Dominik Seidl, Sára Mária Seidlová (návrh č. 16)
 • aa atelier s.r.o.: Ing. arch. Jana Hájková, Ing. arch. Kristína Boháčová, Ing. arch. Ivan Boháč (návrh č. 17)
 • Bc. Hermína Mikešová, Bc. Nikola Danková (návrh č. 18)
 • Bc. Ema Soukupová, Bc. Martin Bumbál (návrh č. 22)
 • Ing. arch. Matúš Viskup, Ing. arch. Krisztian Vnučko (návrh č. 23)
 • Daniela Sabová, Bc. Martina Hončárová (návrh č. 25)
 • Ing. arch. Peter František Baroš, Bc. Daniela Mačuhová (návrh č. 26)
 • Five by Five s.r.o.: Mgr. art. Ladislav Bartko (návrh č. 30)
 • Ing. arch. Marián Kolimár, Daniel Tomko M.arch. (návrh č. 34)
 • Štefan Jančár, Dominika Ľudvíková, Pavel Bakajsa, Ján Hlodák (návrh č. 36)
 • A11 s.r.o.: Ing. arch. Noro Sládečka, Ing. arch. Jozef Pavelčák (návrh č. 39)

Miesta č. 25 - 42:

 • AK Jančina s.r.o.: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 1)
 • JAAR s.r.o: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 2)
 • Branislav Hantabal, Matúš Gondek (návrh č. 3)
 • Ing. arch. Winona Igarová (návrh č. 6)
 • CREO arch s.r.o.: Ing. arch. Marek Šandrik, Ing. arch, Simona Kusendová, Dipl. Ing. Michal Fabian (návrh č. 8)
 • Bc. Tatiana Žifčáková, Václav Eliáš (návrh č. 11)
 • Absurd studio s.r.o.: Ing. arch. Ivan Kulifaj, Libor Stehlík (návrh č. 19)
 • Zippson s.r.o., Lukáš Biroščák, Denis Orinčák (návrh č. 21)
 • Geome3 s.r.o., Martin Gallovský, Maria Derevencova, Peter Derevenec (návrh č. 24)
 • Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Lucia Klimeková (návrh č. 27)
 • Architektonický ateliér Podoba s.r.o.: Ing. arch. Peter Podoba, Ing. arch. Silvia Podobová (návrh č. 28)
 • HS Project s.r.o.: Ing. arch. Peter Bauer, Ing. Samuel Hajster, Ing. Juraj Šubík (návrh č. 31)
 • 2021 s.r.o.: Lenka Borecká, Anna Kvasniaková, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová, Ondrej Marko, Peter Lényi (návrh č. 32)
 • Záhorská - Droždiak s.r.o.: Ing. arch. Ján Droždiak (návrh č. 33)
 • Lukáš Vargic (návrh č. 37)
 • Ján Matulník, Amália Roxana Filip, Juraj Valko (návrh č. 38)
 • Bc.Tomáš Sterančák, Bc. Jakub Zelenčík, Bc.Denis Zurek (návrh č. 41)
 • Rea Dilhoffová, Mária Novotná (návrh č. 42)

 

Všetky návrhy sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte JPG s číslom návrhu.

 

Zápisnica z úvodného zasadnutia poroty

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty

Súťažné zadanie

Súťažné podmienky

Otázky a odpovede