Náležitosti zmlúv o dodávke podľa vyhlášky – Pravidlá trhu

Povinné náležitosti Zmlúv o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti a mimo domácnosti, ktoré MAGNA ENERGIA a.s. v Zmluvách uvádza formou odkazu na túto stránku webového sídla

 

Povinnosti zaviedla:

  1. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové  náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“)
  2. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z.,  ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové  náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“)

 

Vyhláška Pravidiel trhu s elektrinou v § 57 ods. 1. a ods. 2. stanovuje povinné náležitosti Zmlúv o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti a mimo domácnosti.

Vyhláška Pravidiel trhu s plynom v § 40 ods. ods. 1 a ods. 2. stanovuje povinné náležitosti Zmlúv o dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti a mimo domácnosti.

 

Niektoré náležitosti, pre ktoré je ustanovená povinnosť uvádzania v Zmluvách o dodávke elektriny a Zmluvách o dodávke plynu,  spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. pre svojich odberateľov uvádza na tejto stránke:

 

  1. informácia o práve odberateľa elektriny v domácnosti vypovedať zmluvu pri neplnení zmluvných povinností dodávateľa elektriny, alebo pri nesúhlase s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok:

Máme za to, že Zmluva je pre obe strany záväzný dokument  a „neplnenie zmluvných povinností dodávateľa“ je pre nás, ako pre zmluvnú stranu neakceptovateľné a nie je predmetom nášho podnikania. Nezaväzujeme sa v Zmluve, aby sme súčasne pripúšťali možnosť neplnenia tejto Zmluvy. Nesúhlas odberateľa s navrhovanou cenou, alebo obchodnými podmienkami, nie je porušením povinnosti dodávateľa.  Odberateľ elektriny v domácnosti má právo v prípade nesúhlasu s cenou alebo so zmenou obchodných podmienok ukončiť zmluvný vzťah v zmysle podmienok uvedených v § 17 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike:

Ak je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa zmluvy uzatvorenej s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu oprávnený zmeniť dohodnutú cenu za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo obchodné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou k pätnástemu dňu odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu neurčí v oznámení o výpovedi zmluvy iný okamih účinnosti výpovedi zmluvy, najneskôr však ku dňu uplynutia troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny.

 

  1. Informácia o spôsobe oznámenia zmeny zmluvných podmienok:

Zmluva je pre MAGNA ENERGIA, ako dodávateľa, záväzný dokument bez možnosti jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, preto máme za to že nie je čo oznamovať.Dodávateľ akúkoľvek zmenu zmluvných podmienok s výnimkou zmeny ceny, o ktorej je odberateľ informovaný prostredníctvom zaslaného cenového návrhu alebo na webovom sídle, upravuje v zmluvách o dodávke elektriny a plynu a odberateľ podpisuje buď novú zmluvu so zapracovanými zmenenými zmluvnými podmienkami alebo dodatok k existujúcej zmluve. Odberateľ má právo s touto zmenou nesúhlasiť a po dohode s dodávateľom buď pokračovať v pôvodnej zmluve alebo ukončiť zmluvný vzťah.

 

  1. informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny a plynu a postupoch pre ich uplatnenie:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a plynu dodávateľ každoročne vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle: https://www.magna-energia.sk/opravnenia-cenove-rozhodnutia-standardy-kvality

 

  1. poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny a plynu pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu:

Dodávateľ nedisponuje informáciou o termíne výmeny meradla, z tohto dôvodu nie je schopný o tejto skutočnosti odberateľa relevantne upovedomiť. Výmena meradla je v kompetencii príslušnej distribučnej spoločnosti, ktorá o tom odberateľov upovedomuje.

 

  1. poučenie o spôsobe doručovania písomností:

Odberateľ si pri podpise Zmluvy o dodávke elektriny a Zmluvy o dodávke plynu zvolí spôsob doručovania písomností, najmä faktúr, buď poštou alebo elektronicky. Ostatné pravidlá doručovania príp. fikcie doručenia, lehôt a pod. sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nie je v kompetencii MAGNA ENERGIA a.s., toto meniť.

 

  1. poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov:

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom a koncovým odberateľom elektriny a plynu na základe zmluvy o dodávke elektriny/plynu alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( www.urso.gov.sk) na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom, alebo miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky a to podľa legislatívy platnej v období riešenia sporu.

 

  1. informácie o právach a povinnostiach odberateľa elektriny a plynu v domácnosti aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny:

Práva, ale aj  povinnosti odberateľa elektriny a plynu v domácnosti sú uvedené v Zmluve o dodávke elektriny a Zmluve o dodávke plynu. Riadia sa  ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. alebo 250/2012 Z. z., a vyhláškami URSO. Zaznamenávať každú zmenu legislatívy v Zmluvách je vzhľadom na frekvenciu zmien, nevykonateľné.

 

  1. Informácia o dohode pre prípad  poskytnutia flexibility, aj dojednanie o poskytnutí flexibility zo strany odberateľa elektriny v domácnosti a cenu za poskytnutú flexibilitu:

V prípade, že sa dodávateľ s odberateľom dohodnú na poskytnutí flexibility, táto dohoda bude riadne ukotvená v Zmluve o dodávke elektriny vrátane všetkých podmienok pri jej poskytovaní. Dodávateľ služby flexibility svojich odberateľov zatiaľ nevyužíva, dohodu nenavrhuje.

 

 

Vyššie uvedené zdôvodnenie neuvádzania niektorých povinných ustanovení Zmluvy je vysvetlením, ktorého cieľom je predísť zmluvnej neistote v čase rýchlo sa meniacej legislatívy a ochranou odberateľov pred čiastkovými, neúplnými, nepresnými, a zväčšainformáciami, ktorých rozsah by Zmluvu významne rozšíril, bez rozšírenia jej vypovedacej schopnosti.