MAGNA ENERGIA spúšťa ZDIEĽANIE ELEKTRINY

Zdieľanie elektriny - ilust.obr.

MAGNA ENERGIA spúšťa ZDIEĽANIE ELEKTRINY. Vďaka nej môžu odberatelia s fotovoltikou pomôcť svojim blízkym, nová služba bude dostupná aj pre firmy.

 

MAGNA ENERGIA rozširuje paletu služieb pre zákazníkov, ktorí sú nielen odberateľmi, ale aj malými výrobcami elektriny. Ide napríklad o domácnosti či podniky vybavené fotovoltickými panelmi.

K dynamickým tarifám a virtuálnej batérii známej pod názvom Požičovňa, pribudne od 1. októbra 2023 aj produkt ZDIEĽANIE ELEKTRINY. Vďaka nej bude môcť zákazník MAGNY poskytnúť ním vyrobenú elektrinu inému odberateľovi, ktorý je tiež klientom MAGNA ENERGIA. Napríklad, mladá rodina sa môže rozhodnúť, že elektrinu zo svojej fotovoltiky, ktorú nedokáže spotrebovať, si nebude odkladať v Požičovni, ale poskytne ju svojim rodičom. Tým im zníži výdavky na chod domácnosti. Prípadne, firma, ktorá disponuje fotovoltickými panelmi na svojich skladových priestoroch a cez víkend nemá ich výrobu ako využiť, svoje prebytky odovzdá podniku, ktorý má nonstop prevádzku.

Pri príprave ZDIEĽANIA ELEKTRINY sme vychádzali z konkrétnych požiadaviek našich klientov a z reálnych životných situácií, ktoré riešili,“ približuje Martin Ondko. Presun vyrobených prebytkov elektriny preto bude možný nielen medzi rodinnými príslušníkmi, využiť ho budú môcť všetci, ktorí sa na tom dokážu dohodnúť. A to vrátane firiem. „Do podmienok, na akých sa dohodnú, MAGNA nezasahuje,“ hovorí Martin Ondko.

Pre využitie ZDIEĽANIA ELEKTRINY nemusí odberateľ vstupovať do energetického spoločenstva podľa Zákona o energetike a ani ho vytvárať. Potrebné je splniť tieto podmienky:

  • výrobné odovzdávacie miesto(a) a odberné miesta zdieľajúce vyrobenú elektrinu musia byť v bilančnej skupine MAGNA ENERGIA, t.j. ich dodávateľom je MAGNA,
  • všetky odberné miesta musia byť vybavené meraním IMS (tzv. inteligentný elektromer), so záznamom priebehu spotreby,
  • výrobca elektriny a zdieľaný odberateľ musia vzájomne uzatvoriť a predložiť spoločnosti MAGNA ENERGIA „Dohodu o prenechaní prebytkov elektriny“, ktorej vzor MAGNA poskytne na požiadanie,
  • poplatok za službu je len na strane výrobcu, ktorý poskytuje elektrinu iným odberateľom a to vo výške 3 eurá mesačne za každé odberné miesto využívajúce túto službu.

Vyhodnotenie výroby a spotreby prebieha v 15 minútových intervaloch. Platí pri tom, že prioritne sa  vyrobená elektrina spotrebuje v odbernom mieste výrobcu (napríklad rodinnom dome s fotovoltikou). Do zdieľaného odberného miesta (napríklad domácnosti rodičov) smeruje až prebytok výroby. Ak je zdieľaných odberných miest viac (napríklad elektrinu posielam aj súrodencom), rozdelí sa im tento prebytok rovným dielom.

V praxi môže dôjsť aj k situácii, kedy zdieľaní odberatelia nedokážu všetku „prijatú“ elektrinu minúť (napríklad rodičia sú na dovolenke a majú minimálnu spotrebu). Ani vtedy nemusí prebytočná elektrina výrobcovi prepadnúť. Ak má aktivovanú Požičovňu elektriny, prebytky si od neho požičia MAGNA a vráti ich vtedy, keď to zákazník potrebuje (napríklad po západe slnka, keď fotovoltika nevyrába). Platí pri tom, že Požičovňa sa dá zriadiť iba u zákazníka, ktorý elektrinu vyrába, u tých, ktorí ju od neho čerpajú, to možné nie je.

Vďaka ZDIEĽANIU ELEKTRINY môžu naši zákazníci nielen využiť svoju fotovoltiku naplno, ale aj pomôcť tým, na ktorých im záleží. Preto považujeme tento produkt nielen za užitočný, ale aj etický,“ dodáva Martin Ondko.