Opatrenie MAGNA ENERGIA proti zneužívaniu služby POŽIČOVŇA ELEKTRINY

graf

V spoločnosti MAGNA ENERGIA sme hrdí na to, že svojou aktivitou prispievame k čo najefektívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energií. Kombinácia virtuálnej batérie s dynamickými tarifami, prispieva k najvyššej možnej miere optimalizácií, ktoré naši odberatelia môžu na svojich spotrebách získať. Aj keď sme boli vzhľadom na extrémne vysoké ceny na trhu s energiami nútení obmedziť službu Požičovne v čase najväčšej špičke (ráno a večer), máme za to, že naša služba s možnosťou prenosu nevrátenej elektriny vždy do ďalšieho mesiaca, je na slovenskom trhu unikátna.

Pri analýzach, ktoré pravidelne vykonávame, sme však zistili, že na niektorých inštalovaných zariadeniach dochádza opakovane k prekročeniu výroby nad zmluvne dohodnutý inštalovaný výkon. V praxi tolerujeme prekročenie do 10%, no v niektorých prípadoch sme zaznamenali aj prekročenia nad hranicu Malého výrobného zdroja, t.j. nad 10,8 kW.

 

Máme za to, že dodatočnou inštaláciou FVE panelov, nad hranicu pripojovacej zmluvy s príslušnou distribučnou spoločnosťou, porušujú niektorí výrobcovia náš zmluvný vzťah, v ktorom sme za Vaše zariadenie prevzali zodpovednosť za odchýlku a zaviazali sa poskytnúť Vám službu virtuálnej batérie. Okrem toho porušujú Zákon o podpore výroby z obnoviteľných zdrojov 309/2019 Z.z. a v prípade, že na výstavbu zariadenia čerpali dotáciu od SIEA, tak aj zmluvu o čerpaní tejto dotácie.  

Vyhodnotili sme za mesiac jún a júl všetky výrobné zariadenia, u ktorých k prekročeniu nad rámec inštalovaného výkonu dochádza.

Zvýšenou dodávkou do siete nad rámec inštalovaného výkonu nám niektorí užívatelia služby spôsobili škodu, zvýšením nákladov na odchýlku. Týmto odberateľom túto škodu vyúčtujeme v najbližšej vyúčtovacej faktúre. Cena odchýlky je stanovená URSO-m pre a.s. OKTE ako 1,5 násobku spotovej ceny v každej obchodnej hodine, t.j. v praxi vo vybraných hodinách aj viac ako 500 Eur/MWh.

Prekročením inštalovaného výkonu podľa pripojovacej zmluvy však dochádza aj k porušovaniu našej dohody o poskytovaní služby virtuálne batérie – Dodatok č. 2 a Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

Osobitným listom oznamujeme dotknutým výrobcom, že v prípade opakovaného prekročenia inštalovaného výkonu aj v ďalšom období, od príslušného Dodatku jednostranne odstúpime. O tejto skutočnosti budeme informovať aj distribučnú spoločnosť, do ktorej je príslušné zariadenie pripojené.