Čo je IMS?

Inteligentný merací systém je elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej, alebo vyrobenej energie pomocou meracieho prístroja IMS. Takýto elektromer umožňuje zber, spracovanie a prenos údajov, a taktiež ich dostupnosť koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Tento systém je plne automatizovaný, bez potreby fyzického odpočtu.

Elektromery typu IMS, ktoré sa začali inštalovať na odberných miestach elektriny, sú iba jednou z častí inteligentných sietí (smart grid). Tie vďaka obojsmernej digitálnej komunikácii medzi distribútorom a odberateľom posilnia postavenie odberateľa, prinesú vyššiu energetickú efektívnosť, eliminujú poruchové stavy a riziká a umožnia väčšiu integráciu malých obnoviteľných zdrojov energie do distribučných sústav.

Inštalácia IMS

Starým indukčným meračom, zdá sa, odzvonilo. Vedecko-technický rozvoj a spoločné pravidlá Európskej únie  priniesli program postupného zavádzania digitálnych technológií aj do oblasti spravovania distribučných sieti a meraní. V súlade s európskou legislatívou začali distribučné spoločnosti vymieňať merače postupne u všetkých odberateľov, ktorí ročne spotrebujú viac ako 4 000 kilowatthodín elektriny.

Kedy a komu sa inštaluje IMS?

IMS bude podľa potreby, rozsahu požadovaných funkcií  a podľa jednotlivých kategórií koncových odberateľov elektriny rozdelený do niekoľkých skupín (úrovní):

  • základná funkcionalita,
  • pokročilá funkcionalita,
  • špeciálna funkcionalita.

Pravidlá sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., kde sú koncoví odberatelia rozdelení do 4 kategórií:

  • Kategória 1 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
  • Kategória 2 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
  • Kategória 3 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
  • Kategória 4 – odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.
Výhody odberateľa s IMS

Odberateľ sa na základe informácií o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využívaní elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa jednoduchšie počas dňa sledovať, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky.

Okrem úspory elektriny a nákladov, má IMS aj ekologický význam, keďže zabezpečuje rovnomernejšie využívanie elektriny. Vyrovnanie spotreby v čase znižuje potrebu tzv. špičkovej elektriny, ktorá je nie len drahšia, ale jej výroba je menej ekologická.  Odberateľ tak získa nástroje na sledovanie svojej spotreby cez internet alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, o ktorej sa viac dozviete na našich stránkach o mobilnej aplikácii.

Sleduj a šetri

Je všeobecne známe, že ušetriť na platbách za energie sa dá iba dvomi spôsobmi: znižovaním spotreby a zmenou priebehu spotreby. Hlavnými podmienkami zmeny spotreby sú sledovanie priebehu a zmena odberu prostredníctvom riadenia spotrebičov. Vďaka inteligentným meračom je oveľa jednoduchšie sledovať nielen koľko elektrickej energie míňame, ale aj meniť a regulovať spotrebiteľské návyky.

Inštaláciou IMS sa vám náklady na energie samé neznížia, neklesnú vám zálohové platby ani poplatky. Samotné inteligentné merače spotrebu elektriny nezvyšujú ani neznižujú, ale sú praktickým nástrojom na sledovanie využívania energie vo vašej firme alebo domácnosti.

Variabilná tarifikácia

Prehľad o spotrebe je nevyhnutnou podmienkou pre zmenu odberu. Za posledné roky sa cena elektriny na medzinárodných trhoch znížila na historické minimá. Náklady sa už ďalej dajú znižovať len tým, že odberateľ zníži svoju spotrebu v čase drahšej elektriny a presunie túto spotrebu do časti dňa, kedy je lacnejšia. Odberateľ a dodávateľ sa musia dohodnúť na variabilnej tarifikácii, ktorá nahradí doteraz využívané jednotarifné, alebo dvojtarifné sadzby. Teoreticky môžete mať až 24-tarifnú cenu s rozdielmi v cenách v jednotlivých dňoch. Viac o ponuke variabilnej tarifikácie pre odberateľov našej spoločnosti sa dočítate na strane ...

Koniec nevítaným návštevám

Nové elektronické merače so sebou prinášajú ešte jednu veľmi dobrú správu – už nikdy nemusíte pustiť do bytu nikoho, kto tvrdí, že prišiel odpísať stav elektromeru, či už to robí naozaj, alebo iba využíva vašu dôverčivosť. Keďže inteligentné merače zaznamenávajú údaje priebežne a posielajú ich aj distribútorovi, keď príde čas pre vyúčtovanie, všetky potrebné údaje sú už k dispozícii.

Najčastejšie otázky o IMS

Zlepší sa inštaláciou inteligentného meracieho systému kvalita elektriny?

Inštaláciou inteligentného meracieho systému na odbernom mieste nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy, podľa ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy dokáže zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov, poruchy a ich rozsah.

 

Môžem odmietnuť inštaláciu inteligentného meracieho systému?

Nie, v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, sú v § 3 presne špecifikované kategórie odberateľov elektriny, ktorým prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém, a v zmysle § 8 bod.

 

Ako dlho ho budem mať nainštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na OM maximálne 12 rokov

 

Nemôžu dáta z IMS byť zneužité? Ako sú zabezpečené namerané dáta?

Pri prevádzkovaní IMS sa kladie veľký dôraz na zabezpečenie ochrany a dôvernosti prenášaných údajov.

Pri IMS sú informácie prenášané v zabezpečenej forme. Namerané dáta sú pre koncového odberateľa dostupné na webovej stránke. Prístup k týmto dátam je iba pre ľudí, ktorí budú mať prístupové meno a heslo.

 

Mám už teraz nainštalované intervalové meranie, bude sa tento typ merania tiež

nahrádzať IMS?

Ak je na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny zavedené do 14. novembra 2013 meranie typu A (intervalové meranie), prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na takomto odbernom mieste inteligentný systém až pri výmene určeného meradla z dôvodu uplynutia platnosti jeho overenia (vyhláška 358/2013 Z. z., § 9 bod (3)).

 

Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa § 6 vyhlášky č. 358/2013 Z. z.:

„Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Na tento účel dodávateľ elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vytvoria na základe žiadosti koncového odberateľa elektriny koncovému odberateľovi elektriny prístupový účet k danému webovému sídlu. Za žiadosť o vytvorenie prístupového účtu k danému webovému sídlu sa považuje aj elektronická forma žiadosti cez webové sídlo dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“

 

Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe

 

Budem za inštaláciu IMS musieť zaplatiť nejaký poplatok?

Výmena elektromeru a rovnako aj inštalácia IMS je bezplatná.